Wescon utför fördjupad hälsoriskbedömning genom analys av oral biotillgänglighet samt växters upptag av metaller

Wescon Miljökonsult utför fördjupad hälsoriskbedömning av ett naturområde där bostäder planeras att uppföras. I den fördjupade utredningen undersöks risken för hälsoeffekter och inte enbart halten föroreningar i mark och grundvatten!

Metallernas mobilitet i marken kartläggs genom sekventiell lakning samt genom analys av mängden metaller som tagits upp i växter (svamp, bär, äpplen m m). Vi analyserar även den relativa biotillgängligheten vid oralt intag av jord och damm. Genom denna analys- och undersökningsstrategi kan vi utföra en kvalitativ hälsoriskbedömning och beräkna den platsspecifika exponeringen människor kommer att utsättas för.